DOPRAVA A PLATBA

Dopravné a platobné podmienky sú súčasťou obchodných podmienok.

6. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1. Cena tovaru

6.1.1 Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode www.gnatural.sk  sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. S cenou dopravy sa Kupujúci oboznámi ešte pred odoslaním záväznej objednávky.

6.1.2. Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

6.1.3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

6.1.4. Po úhrade Vašej objednávky Vám zašleme faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Túto faktúru Vám pošleme na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri vytvorení záväznej objednávky.

6.1.5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. 


6.2. Platobné podmienky

6.2.1. Neponúkame možnosť osobného odberu a platby v hotovosti priamo Predávajúcemu
Prevzatie prebieha iba u prepravcu (t. j. na Slovenskej pošte a. s. alebo priamo u kuriéra).

6.2.2. Platba na dobierku
Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude Vám tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Za tovar sa platí doručovateľovi, resp. priamo na pošte. Na pošte Vám vystavia potvrdenie o prevzatí hotovosti.

Poplatok za platbu na dobierku je účtovaný podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

6.2.3. Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho
Ak si zvolíte formu platby prevodom na bankový účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho (účet v FIO banka, a. s.), a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, meno obchodníka, presná čiastka a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Poplatok za bankový prevod je 0 €.

7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je označený ako skladom, sa odosiela do 1-2 dní od prijatia úhrady na účet pri platbe vopred. Pri odoslaní tovaru na dobierku sa tovar odosiela do 1-2 dní. Maximálny termín dodania tovaru skladom je do 7 dní. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení. Každý zákazník je informovaný o dodaní tovaru a o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je uvedená dodacia doba.

7.2. Pri objednávke na zákazku sa termín dodania stanoví individuálne medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu.

7.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list.

7.4. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

7.5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

7.7. Pokiaľ nebude predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

7.8. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo pracovníčke Slovenskej pošty, a. s.

7.9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7.10. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. V takomto prípade vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru za vzniknuté škody.

7.11.Balné a dopravné

Cena za balné a dopravné sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy :

Slovenská pošta, a. s. od 3,10 - € , podľa platných podmienok Slovenskej pošty , - dodanie do 2-3 prac. dní.

Cena dopravného sa môže líšiť od hodnoty v elektronickej objednávke e-shopu v závislosti od veľkosti a hmotnosti a bude odsúhlasená, prípadne upravená predávajúcim a následne odoslaná kupujúcemu e-mailom v rámci zálohovej (proforma) faktúry .

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Cena dopravy do zahraničia bude upravená podľa dohody.