OBCHODNÉ PODMIENKY


 

Tieto obchodné podmienky (ďalej ako "OP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Zdenka Gregorová - Gnatural, Brestové 1183, 916 42 Moravské Lieskové, IČO : 34492011

zapísaným v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, č. 304-5464 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.gnatural.sk 

Zodpovedná osoba a kontakt :

Zdenka Gregorová, tel.: 0905 666 874, e-mail: gnatural@gnatural.sk

Prevádzková doba: pondelok - piatok 8:30 - 15:30 hod.

Bezhotovostné platby: FIO banka, a. s.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109

1. Všeobecné ustanovenia


1.1.Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.gnatural.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.7. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar za podmienok určených týmito OP a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa riadne oboznámi pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

1.8. Predávajúci prevádzkuje všetky objednávky samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Predávajúceho vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej spoločnosti je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Predávajúceho a jeho domény www.gnatural.sk .

1.9. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito OP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ("Obchodný zákonník"). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ("Občiansky zákonník"), teda ak sa jedná o fyzickú osobu - Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku"), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ("Zákon o ochrane spotrebiteľa").


2. Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


3. Elektronická objednávka

3.1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom (meno a priezvisko Kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa Kupujúceho, prípadne jeho obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailová adresa, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby a spôsob dopravy) a zoznam objednaného tovaru s kúpnou cenou za tento tovar (ďalej ako "objednávka").

3.2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku chápaná ako kúpna zmluva uzavretá na diaľku. 

3.3. Cena dopravného sa môže líšiť od hodnoty v elektronickej objednávke e-shopu v závislosti od veľkosti a hmotnosti a bude odsúhlasená, prípadne upravená predávajúcim a následne odoslaná kupujúcemu e-mailom v rámci zálohovej (proforma) faktúry , na základe ktorej kupujúci uskutoční platbu a tým súhlasí s prípadnou úpravou ceny dopravného.


 4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

4.1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

4.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

4.3. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky pred expedíciou predávajúci kupujúcemu neúčtuje žiadne poplatky. V prípade zrušenia objednávky po expedícii, môže predávajúci od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.


5. Uzavretie kúpnej zmluvy

5.1. Cez E-SHOP www.gnatural.sk  si ako Zákazník môžete objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, názov tovaru a cena tovaru. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

5.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

5.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

5.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

5.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

5.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

5.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

5.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


6. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1. Cena tovaru

6.1.1. Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode www.gnatural.sk  sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. S cenou dopravy sa Kupujúci oboznámi ešte pred odoslaním záväznej objednávky.

6.1.2. Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

6.1.3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

6.1.4. Po úhrade Vašej objednávky Vám zašleme faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Túto faktúru Vám pošleme na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri vytvorení záväznej objednávky.

6.1.5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. 

6.2. Platobné podmienky

6.2.1. Platba v hotovosti

Neponúkame možnosť  platby v hotovosti priamo Predávajúcemu. Je tu ale možnosť osobného vyzdvihnutia tovaru, resp.služby, po predchádzajúcej úhrade bankovým prevodom, resp. platobnou kartou. Ide predovšetkým o kurzy maľovania v mojom ateliéri.

Inak prevzatie tovaru prebieha iba u prepravcu (t. j. na Slovenskej pošte a. s. , resp.odbernom mieste Packety, alebo priamo    u kuriéra).

6.2.2. Platba na dobierku


Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude Vám tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Packety. Za tovar sa platí doručovateľovi, resp. priamo na pošte, alebo na odbernom mieste.

Poplatok za platbu na dobierku je účtovaný podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, resp. Packety.

6.2.3. Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho


Ak si zvolíte formu platby prevodom na bankový účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho (účet v FIO banka, a. s.), a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, meno obchodníka, presná čiastka a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.2.4. Platba platobnou kartou

Najrýchlejší spôsob platenia online. Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána GP Webpay. Do rozhrania platobnej brány GP Webpay zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Poplatok za bankový prevod a platbu kartou je 0 €.


 7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je označený ako skladom, sa odosiela do 1-2 dní od prijatia úhrady na účet pri platbe vopred. Pri odoslaní tovaru na dobierku sa tovar odosiela do 1-2 dní. Maximálny termín dodania tovaru skladom je do 7 dní. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení. Každý zákazník je informovaný o dodaní tovaru a o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je uvedená dodacia doba.

7.2. Pri objednávke na zákazku sa termín dodania stanoví individuálne medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu.

7.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., alebo prostredníctvom Packeta Slovakia s. r. o. na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list.

7.4. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

7.5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

7.7. Pokiaľ nebude predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

7.8. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo pracovníčke Slovenskej pošty, a. s.

7.9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7.10. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. V takomto prípade vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru za vzniknuté škody.

7.11.Balné a dopravné

Cena za balné a dopravné sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy :

- Kupujúci má možnosť výberu dopravcu medzi Slovenskou poštou a.s. a spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o.

- Zásielky do 1 kg odosielame ako doporučený list 1. triedy - Slovenskou poštou alebo Packetou

- Zásielky nad 1 kg odosielame ako balík na adresu - Slovenskou poštou alebo Packetou

- Zásielky väčších rozmerov ( sitá, lavice a pod. ) odosielame kuriérom GLS.


- Aktuálny cenník poštovného a balného :

- Cena poštovného a balného pre SR : 

 -Slovenská pošta : 

- do 500 g platba vopred - 3,60 € ( napr. 3 vankúše )

- do 500 g dobierka - 4,90 €

- do 1 kg platba vopred - 4,40 €

- do 1 kg dobierka - 5,70 €

 - Packeta : 

 - platba vopred - 3,80 €

- dobierka - 5,10 €

- Cena poštovného a balného pre ČR : 

 - Slovenská pošta : 

- do 500 g platba vopred ( česká FIO banka ) - 6,90 € ( napr. 3 vankúše )

- do 500 g dobierka - 7,10 €

- do 1 kg platba vopred ( česká FIO banka ) - 10,40 €

 - do 1 kg dobierka - 10,60 €

 - Packeta : 

 - platba vopred - 4,40 €

 - dobierka - 5,70 €

- Cena poštovného a balného kuriérom GLS závisí od rozmerov a hmotnosti - od 9 €

Dodanie do 2-3 prac. dní.

Cena dopravného sa môže líšiť od hodnoty v elektronickej objednávke e-shopu v závislosti od veľkosti a hmotnosti a bude odsúhlasená, prípadne upravená predávajúcim a následne odoslaná kupujúcemu e-mailom v rámci zálohovej (proforma) faktúry , na základe ktorej kupujúci uskutoční platbu a tým súhlasí s prípadnou úpravou ceny dopravného.

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Cena dopravy do zahraničia okrem Českej republiky bude upravená podľa dohody.


8. Storno objednávky

8.1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uveďte číslo Vašej objednávky v prípade, že cena z objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.

8.2. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. 

8.3. Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní na Váš bankový účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.


 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Práva a povinnosti kupujúceho

9.1.1 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.1.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Ak posledný deň 14-dňovej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom je najbližší nasledujúci pracovný deň. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.

9.1.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

9.1.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe so všetkými potrebnými informáciami alebo prostredníctvom formulára - Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na www.gnatural.sk/formulare-na-stiahnutie/ 

9.1.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa na objednávku či zákazku, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

9.1.6. Kupujúci je povinný 

-najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar alebo osobne priniesť predávajúcemu na adresu :Zdenka Gregorová - Gnatural, Brestové 1183, 91642 Moravské Lieskové

- uhradiť poštovné za odoslanie tovaru

- predložiť originál dokladu o kúpe, ak takýto doklad zákazník nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

9.1.7. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s dokumentami prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom "Balík na adresu". Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom "Balík na poštu" a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poslať doporučene a poistiť.

9.1.8. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.1.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.1.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

9.2. Práva a povinnosti predávajúceho:

9.2.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

  9.2.2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

9.2.3. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa nedohodli inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.2.4. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu podľa toho, čo nastane skôr.

9.2.5. Predávajúci pri odstúpení od zmluvy je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného.

9.3. Predaj firmám alebo živnostníkom

9.3.1. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Čiže ak kupujúci v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar, je len na dobrej vôli predávajúceho, či mu vyhovie.

9.4. Neprevzatie objednanej zásielky

9.4.1. Neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.4.2. Ako Predávajúci máme právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.


10. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU podľa §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

10.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

10.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

10.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


 11. Platforma riešenia sporov online

11.1. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

11.2. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


 12. Reklamačný poriadok

12.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.gnatural.sk   . Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade so zákonom č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

12.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

12.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

12.4. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru predávajúcemu spolu s daňovým dokladom a dokladom o zaplatení. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom ako odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Tieto náklady znáša počas prvých 12 mesiacov predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom ako odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia.

12.5. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho na adrese:

Zdenka Gregorová - Gnatural, Brestové 1183, 916 42 Moravské Lieskové, tel: 0905 666 874, e-mail: gnatural@gnatural.sk .

12.6. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, stiahnuť ho možno na stránke www.gnatural.sk/formulare-na-stiahnutie/  a doručí ho predávajúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe.

Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu

- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

- doručenie dokladu o kúpe tovaru.

12.7. Predávajúci odporúča kupujúcemu vrátiť tovar doporučene. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

12.8. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. V prípade uznania reklamácie, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených na odoslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné.

12.9. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12.10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, zvyčajne do 3 dní od začiatku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, najdlhšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom). Zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

12.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12.12. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením daňového dokladu

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

- uplynutím záručnej doby tovaru

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, údržbou, zanedbaním starostlivosti o tovar

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

- zásahom do tovaru inou osobou.

12.13. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

12.14. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpením od zmluvy

12.15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- bezplatným odovzdaním opraveného tovaru

- výmenou tovaru

- vrátením kúpnej ceny tovaru

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12.16. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

12.17. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

12.18. V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk . Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.


13. Ochrana osobných údajov


13.1. Pravidlá ochrany osobných údajov sú spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "Nariadenie GDPR") a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej ako "Zákon OOU"). 


13.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „ osobné údaje“).

13.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

13.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

13.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

13.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

13.7. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 13.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

13.8. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Podrobnejšie o ochrane osobných údajov nájdete tu : www.gnatural.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

14. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

14.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

14.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


15. Záverečné ustanovenia


 15.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

15.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky vstupujú v platnosť 12.4.2021